چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می شود؟

چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می شود؟ چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می‌شود؟ آیا دکتر اسویی نیز برای آموزش و درمان با ریکی هزینه دریافت می‌کرد؟ بنا بر تحقیقاتی که توسط مرکز بین المللی آموزش ریکی در آمریکا که توسط ویلیام لی رند اداره می‌شود انجام شده …
ادامه ی نوشته چرا برای آموزش ریکی و جلسات شفا هزینه دریافت می شود؟