ذهن آگاه

  ذهن آگاه چگونه ذهن آگاه داشته باشیم؟ تا حالا به این موضوع توجه کرده اید که ذهن،‌ چطور هر چیزی را بر اساس چارچوب ها و الگوهای خودش دسته بندی و طبقه بندی میکند؟ برای همه ی ما پیش آمده که اظهار نظر دیگران، احساسات مختلفی را بین طیف رنجش تا شادی و رضایت …
ادامه ی نوشته ذهن آگاه