تکامل و توسعه ریکی

تکامل و توسعه ریکی توسعه ریکی چگونه محقق گردید؟ تکامل و تسیستم آموزش ریکی و شفاگری آنک ه امروز در دسترس است و در مدرسه ریکی آرامش در طوفان نیز تدریس می‌شود،‌ سیستم ریکی اوسویی است که در حال حاضر توسط مرکز بین المللی ریکی در آمریکا تحت مدیریت ویلیام لی رند اداره می‌شود.  ویلیام …
ادامه ی نوشته تکامل و توسعه ریکی