چاکرا یا مسیرهای اصلی گردش انرژی

چاکرا یا مسیرهای اصلی گردش انرژی

چاکراهای اصلی
در تمامی رشته های انرژی یکی از موضوع هایی که لازم است دانش و تجربه علاقه مندان نسبت به آن افزایش پیدا کند، چاکرا یا مسیرهای اصلی گردش انرژی است.
از هزاران سال پیش افراد روشن بین هفت منطقه اصلی را در اطراف بدن انسان دیده بودند که بیشترین گردش انرژی در آنها انجام می شود.

شهری را تصور کنید، با بزرگراه ها، اتوبان ها، خیابان های اصلی، خیابان های فرعی، کوچه ها و خانه ها که مسیرهای گردش انرژی و عبور و مرور مردم با ماشین و بدون ماشین است. خانه ها کوچکترین نقاط گردش انرژی هستند. و به همین ترتیب تا به بزرگراه ها می رسیم که حکم ۷ چاکرای اصلی بدن را دارند.

انسداد یا گرفتگی چاکراها

انسداد یا کاهش حرکت انرژی در هر کدام از این ۷ چاکرا، انسداد یا کاهش حرکت انرژی در یک خیابان یا یک کوچه را با انسداد یا کاهش حرکت انرژی در یک خانه را تجسم کنید. هر کدام از کاهش حرکت یا انسدادهایی که گفته شد در رفتار ترافیکی شهر به چه میزانی اختلال ایجاد می نماید؟! همین تجسم کافی است تا نقش و اهمیت چاکرا در سلامت فیزیکی و روانی انسان درک شود.

مهم ترین کارکرد همسویی های ریکی، باز کردن انسدادهای احتمالی و متعادل کردن حرکت هماهنگ انرژی در ۷ چاکرا و مسیرهای فرعی انرژی است.

هر کدام از رنگ های ۷ چاکرا فرکانس مخصوصی دارند، که اگر در مجاورت آن رنگ یا پدیده هایی که آن فرکانس را دارند، قرار بگیرید آن چاکرا تحریک می شود. همچنین هر چاکرا عنصری دارد. به این معنا اگر در معرض فرکانس یا تماس یا مجاورت آن عنصر قرار بگیرید، آن چاکرا تحریک می شود. برای مثال رنگ قرمز و عنصر خاک مرتبط با چاکرای ریشه هستند و رنگ نارنجی و عنصر آب مرتبط با چاکرای جنسی یا هارا چاکرا در ارتباط هستند.

صفحه اصلی

این را به اشتراک بگذارید!