پنج اصل ریکی استاد اسویی

۵ اصل Reiki ریکی استاد اسویی

دکتر اسویی هنگامی که مشغول حمایت فقرای توکیو ژاپن بود متوجه شد آنها که شفا پیدا کرده و دنبال کسب و کاری رفته بودند دوباره برای گدایی آمده اند ایشان متوجه شد Reiki ریکی به تنهایی برای حمایت از آنها کافی نیست. دکتر اسویی ۵ اصل را برای شاگردان اش به یادگار گذاشته که پیوسته در کنار Reiki ریکی آنها را مورد توجه و یادآوری خود قرار بدهند.

۵ اصل Reiki ریکی اسویی :

  1.  فقط برای امروز نگران نیستم
  2.  فقط برای امروز خشمگین نیستم
  3.  فقط برای امروز کارم را صادقانه انجام می دهم
  4.  فقط برای امروز سپاسگزارم برای همه آنچه که دارم
  5. فقط برای امروز با همسایگانم و همه موجودات زنده مهربان خواهم بود

ریکی چیست

این را به اشتراک بگذارید!