شکرانه آموزش دوره های ریکی و هولی فایر

شکرانه دوره های ریکی

شکرانه آموزش دوره های ریکی و هولی فایر به شرح ذیل می باشد :

آموزش به دو روش حضوری و آنلاین (ویدئوکال در محیط گوگل میت) انجام می شود.

شکرانه آموزش آنلاین هر یک از مراحل یک تا ۳ ریکی و هولی فایر یک میلیون تومان
و شکرانه آموزش حضوری برای هریک از مراحل یک تا سه یک میلیون و دوست هزار تومان درنظر گرفت شده است.
شکرانه دوره آموزش استادی ریکی و هولی فایر در هر دو روش پنج میلیون تومان می باشد.
درصورتی که کل دوره یک جا ثبت نام شود، ۱۵ درصد از کل مبلغ شکرانه کسر خواهد شد.

پس از آموزش و دریافت همسویی هر مرحله از ریکی دوره ی ۲۱ روزه ی مراقبه توسط پرتوجویان عزیز انجام می شود. طی این دوره معلم شما همراه شما خواهد بود و در حد توان، دانش و تجربه اش پاسخگوی سوالات و ابهامات پرتوجویان خواهد بود. همچنین گواهی هر دوره توسط مدرسه ریکی آرامش در طوفان صادر شده و از طرف وبسایت مدرسه ریکی مورد تايید قرار خواهد گرفت.

چرا برای آموزش ریکی شکرانه دریافت می شود؟

این را به اشتراک بگذارید!